Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái
Xuất bản: 10/07/2021 9:09:00 SA
Lượt đọc: 3026

Ngày 06/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Description: \\192.168.10.253\Ảnh\ẢNH MỚI 2021\z2381611597278_8e933301264e9a36a36d5ce328485690.jpg

Ảnh minh họa

Với mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng vào năm 2030 theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tích cực hội nhập quốc tế, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực.

Tỉnh xác định hội nhập quốc tế phải được tiến hành trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Gắn kết chặt chẽ với quá trình xây dựng liên kết vùng và hội nhập sâu hơn với các tỉnh trong khu vực, với các vùng, miền trong nước và các địa phương nước ngoài. Hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Đối với từng lĩnh vực cụ thể, tỉnh đã đưa ra các định hướng và giải pháp hội nhập. Cụ thể, đối với hội nhập quốc tế, tỉnh sẽ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và các mặt hàng chủ lực, có lợi thế so sánh, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; Đẩy mạnh và đổi mới công tác thu hút đầu tư nước ngoài, gắn thu hút đầu tư với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và nâng cao hiệu quả việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư; Gia tăng mức độ liên kết giữa các vùng, miền; phát huy thế mạnh của từng địa phương; khuyến khích và tạo điều kiện cho các địa phương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong các tranh chấp kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế. Đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế trên lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ nhằm phục vụ chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng của tỉnh./.

Hồng Hảo

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi muốn biết hiện nay tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu cua các doanh nghiệp khi đầu tư tại tỉnh Yên Bái ?
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter