Yên Bái Yên Bái Yên Bái

Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái năm 2021
Ngày xuất bản: 20/01/2021 9:21:00 SA

 Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái năm 2021 nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kết nối chặt chẽ với các địa phương trong khu vực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phù hợp với phát trển chung của cả nước và cả vùng.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả kiến trúc chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế; Huy động mạnh mẽ và sử dụng hợp lý các nguồn lực nhằm phấn đấu đến năm 2025 Yên Bái nằm trong nhóm 25 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh dẫn đầu cả nước.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 bao gồm các nội dung cụ thể như sau: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách tiềm năng và cơ hội đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, cần tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Triển khai bám sát quy định tại Quyết định số 03/2014/QĐ-TTG ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết và loại bỏ các thủ tục hành chính cản trở việc đầu tư, cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chủ yếu như nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp cà du lịch, dịch vụ, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp. Phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. .

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến đầu tư và hình thức các tài liệu xúc tiến đầu tư. Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh. Duy trì gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm trợ giúp và xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc triên khai thực hiện dự án đầu tư.

Ban biên tập

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter