Yên Bái Yên Bái Yên Bái
UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020
Ngày xuất bản: 25/12/2018 9:45:41 SA

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 -  2020 của tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch Đỗ Đức Duy làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và

các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Muc đích của Kế hoạch nhằm xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, thời gian, lộ trình để các cơ quan, đia phương tập trung triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử văn hóa và các thành tựu nôi bật của Yên Bái, nâng cao vụ thế và uy tín của tỉnh trong nước và trong khu vực. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bnaf trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại phù hợp với quan hệ đối ngoại của địa phương trong từng giai đoạn phát triển.

Giai đoạn 2018 - 2020, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại như sau: Triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia; Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; Hợp tác với một số cơ quan báo chí, phương tiên thông tin địa chúng của Trung ương sản xuất chương trình truyền hình đối ngoại nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế manh của tỉnh Yên Bái; Tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các cơ quan báo chí và Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh; Thực hiện công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoat động đối ngoại của tỉnh; Quảng bá hình ảnh Yên Bái thông qua các sư kiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của tỉnh; Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội; Quảng bá các sản phẩm hàng hóa Yên Bái; Xuất bản các ấn phẩm truyền thông quảng bá tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020./.

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter