Yên Bái Yên Bái Yên Bái

 

1.     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.856.689 - 02163.852.343

Fax : 02163.852.808

Email : yenbai@chinhphu.vn

1. Ông Trần Huy Tuấn: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Description: http://doingoaiyenbai.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/vtongbientap/image/gioi-thieu-chung/mrstra.jpg

2. Ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

3. Ông Ngô Hạnh Phúc: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Description: http://doingoaiyenbai.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/vtongbientap/image/gioi-thieu-chung/mrlong.jpg

4. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

2. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3852808 - 0216 2210772 - 0216 3852343

Fax: 0216 3857776

Email: vpubndtinh@yenbai.gov.vn

Vị trí, chức năng:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

3. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Đường Yên Ninh - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái  - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3852.409

Fax: 0216.3851.626

Email: sokehoachdautu@yenbai.gov.vn

Website: http://sokhdt.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

Vị trí, chức năng:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. SỞ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Tổ 36, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái

Điện thoại: 0216.3857.863

Fax: 0216.3890.914

Email: socongthuong@yenbai.gov.vn

Website: http://www.sctyenbai.gov.vn

Vị trí, chức năng:

1. Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lương mới; năng lượng tái tạo; dầu khí, hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn, quản lý an toàn thực phẩm các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo qui định của pháp luật.

2. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

5. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.852.416

Fax: 02163.852.681 – 02163.851.881

Email: sonongnghiepptnt@yenbai.gov.vn hoặc vpsnongnghiepyb@gmail.com

Website: http://sonongnghiep.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

Vị trí, chức năng:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản và thuỷ sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 852 851

Email: sotainguyenmoitruong@yenbai.gov.vn

Website: http://tnmt.yenbai.gov.vn/

Vị tri, chức năng:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ: Số 587, đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.862.246

Fax: 02163.863.431

Website: http://sovhttdl.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

Vị trí, chức năng:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

8. SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái

Điện thoại: 02163.852.141

Fax: 02163.852.141

Email: soxaydung@yenbai.gov.vn

Website: http://soxaydung.yenbai.gov.vn

Vị trí, chức năng

1. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

 2. Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

9. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Địa chỉ: Số 159, Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 852 375

Fax: 02163 890 458

Email: solaodongtbxh@yenbai.gov.vn

Website: http://soldtbxh.yenbai.gov.vn

Vị trí, chức năng

1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: 165 - Đường Lý Thường Kiệt, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái

Điện thoại: 02163.867 487

Fax: 02163.817 146

Website: http://sogiaothong.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

Vị trí, chức năng

Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông - vận tải (Bao gồm: Đường bộ và đường sông) trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông - Vận tải.

11. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 118, Đường Trần Phú, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.859.266

Fax: 02163.890.366

Website: http://banqlckcn.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

 Vị trí, chức năng

 Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái là cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công  nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ – CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các quy định của phápluật có liên; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho nhà đầu  tư trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu mang hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương  (theo quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ – TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và các Văn bản khác có liên quan) Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp.

12. CỤC THUẾ TỈNH

Địa chỉ: Tổ 48 - phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3852.561

Fax: 0216.3854.201

Website: http://yenbai.gdt.gov.vn/wps/portal

Vị trí, chức năng:

1. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

13. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3852.816

Fax: 0216.3851.303

Email: bhxhyenbai@gmail.com

Website: http://bhxhyenbai.vn

Vị trí, chức năng:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là cơ quan sự nghiệp Nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế); quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và của pháp luật;

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

14. CÔNG AN TỈNH

Địa chỉ: Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Email: conganyenbai@yenbai.gov.vn

Website: http://conganyenbai.gov.vn/CAYB/

 

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter