Yên Bái Yên Bái Yên Bái
Yên Bái: Sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016 - 2020
Xuất bản: 25/12/2018 10:34:00 SA
Lượt đọc: 8256

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

Sửa đổi chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình và cho nhóm hộ, hợp tác xã đóng mới lồng nuôi cá, thuộc Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản

Theo Nghị quyết này, HĐND tỉnh bãi bỏ nội dung “Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình, nhóm hộ chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 30 con trâu, bò trở lên” tại khoản 1 mục II Điều 1 và bãi bỏ khoản 5 mục II Điều 1 (chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển ngô Đông trên đất lúa 2 vụ) của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

Sửa đổi chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò quy mô 10 con trở lên, thuộc Đề án phát triển chăn nuôi; sửa đổi chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình chăn nuôi dê với quy mô 100 con trở lên, thuộc Đề án phát triển chăn nuôi; sửa đổi chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình và cho nhóm hộ, hợp tác xã đóng mới lồng nuôi cá, thuộc Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản. Sửa đổi một số nội dung tại khoản 10 mục II Điều 1 như sau “Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện là 900 triệu đồng/năm gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 150 triệu đồng; các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên mỗi huyện 100 triệu đồng; thị xã Nghĩa Lộ 50 triệu đồng”.

Bổ sung quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 bao gồm chính sách hỗ trợ thực hiện đề án phát triển trồng dâu, nuôi tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025; chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 8/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Tải về

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

Ngoại giao kinh tế

Hợp tác quốc tế

Văn hóa - Du lịch

Lượt truy cập

visitor counter