Yên Bái Yên Bái Yên Bái
8 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Xuất bản: 25/12/2018 10:08:00 SA
Lượt đọc: 6749

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực, 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trên cơ sở đó, tỉnh Yên Bái đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của mưa lũ, thiên tai, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục chuyển biến tích cực. Dự ước hoàn thành toàn diện 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh (trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt  6,31%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt cao so với chỉ tiêu pháp lệnh (đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 130,7% kế hoạch năm, tăng 15,3% so với năm 2017)...

Năm 2019, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, cải thiện chất lượng tăng trưởng thông qua thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm:

Một là tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bao gồm cải cách hành chính; đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Hai là đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó tập trung cơ cấu lại các ngành nông nghiệp, công nghiệp; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp theo quy hoạch và đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư từ khu vực nhà nước, tăng tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài nhà nước; tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ, ưu tiên phát triển các dịch vụ có thế mạnh của tỉnh; tập trung đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các địa phương trong cả nước về phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics.

Ba là đẩy mạnh việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Huy động, lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp và trong nhân dân. Thực hiện quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Bốn là thực hiện quyết liệt việc cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước. Trong đó thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng, nuôi dưỡng các nguồn thu nhằm tăng thu ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách địa phương đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi thường xuyên và tăng chi chi đầu tư phát triển.

Năm là thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách để phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm mới và giải quyết việc làm; phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo phát huy nhân tố con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin; truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả.

Sáu là tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bảy là xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó đẩy mạnh cải cách thể chế, triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn với đề án đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố; đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tám là tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Bộ máy hành chính

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:

  • Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cám ơn
  • Ngoại giao kinh tế

    Hợp tác quốc tế

    Văn hóa - Du lịch

    Lượt truy cập

    visitor counter